INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SALVADA SP. Z O.O.

1. Słownik pojęć

Dane osobowe – informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, NIP, PESEL itp.
Administrator danych osobowych – osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, w jakim celu i w jaki sposób będzie przetwarzać́ dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych – działania dotyczące danych osobowych, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie itp.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka SALVADA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Stoczniowców 3, 30-709 (zwana dalej SALVADA).

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z SALVADA poprzez adres email: kontakt@salvada.pl, telefonicznie pod numerem: +48 693 247 956 lub pisemnie na adres siedziby SALVADA.

 

3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

SALVADA oświadcza i zapewnia, że:

 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty;
 • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami;
 • SALVADA dokłada najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarza, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne;
 • dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

 

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą SALVADA przetwarza dane podmiotów, z którymi pozostaje w relacjach biznesowych, a także dane ich pracowników i współpracowników, dane osób przekazane w ramach realizacji zamówień i umów, dane osób nawiązujących kontakt za pomocą środków porozumienia się na odległość (telefon, poczta elektroniczna), dane osób ubiegających się o zatrudnienie, dane osób pozyskane w toku rekrutacji. Poniżej SALVADA przedstawia tabelarycznie zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zakres danych

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 • dane adresowe
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer NIP
 • numer REGON
 • stanowisko pracy
 • dane o lokalizacji
 • dane dotyczące uprawnień
 • dane dotyczące wcześniejszego zatrudnienia
 • dane przekazane w procesie rekrutacyjnym
 • inne dane potrzebne do świadczenia usług / współpracy

Cele przetwarzania

 • zawarcie i wykonanie umowy
 • obsługa zapytań i wniosków
 • prowadzenie działań marketingowych
 • windykacja należności
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • prowadzenie procesu rekrutacji
 • archiwizacja (w tym zapewnienie rozliczalności – wykazania
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Podstawy prawne przetwarzania

 • niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy
 • realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dochodzenie i obrona przed
 • potencjalnymi roszczeniami, prezentowanie oferty produktów i usług, marketing)
 • zgoda (np. w odniesieniu do marketingu w przypadku elektronicznego lub telefonicznego kanału komunikacji)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak SALVADA zastrzega, że w niektórych sytuacjach ich podanie może okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

5. Okres przechowywania danych

SALVADA przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. SALVADA stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy zostanie osiągnięty cel przetwarzania, SALVADA usuwa lub anonimizuje dane. Wyjątkiem są̨ sytuacje, gdy przechowywanie danych jest niezbędne z powodu odrębnych przepisów.

SALVADA usuwa lub anonimizuje dane w szczególności, gdy:

 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli SALVADA przetwarzała dane, aby realizować umowę);
 • upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości),
 • osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes SALVADA jako Administratora);
 • zakończy się proces rekrutacji.

 

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe przetwarzane przez SALVADA w związku z relacjami biznesowymi mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, kontrahentom i partnerom biznesowym w ramach współpracy przy danym projekcie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z współpracy,
 • podmiotom świadczącym na rzecz SALVADA usługi księgowo – rachunkowe, prawnicze, IT, marketingowe,

 

7. Zasady przekazywania danych poza Polskę

W sytuacji zaistnienia odpowiednich podstaw SALVADA może przekazywać dane osobowe podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Do państwa trzeciego (spoza EOG) SALVADA może przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiednią ochronę.

W przypadku przekazania danych poza EOG SALVADA podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych, w szczególności poprzez zastosowanie klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.